Mi az Adobe XD és mire használják?

Próbál­ta már az Adobe XD‑t? Az alka­lmazás a ter­vezőóriás alka­lmazásc­so­magjá­nak része. Olyan igényt elégít ki, ame­lyet koráb­ban olyan kiegészítő eszközök töltöt­tek be, mint a Sketch és a Fig­ma. Az Adobe nagy ügyfélkörének köszön­hetően azon­ban az XD életképes lehetőségnek bizonyul.

Itt meg­néz­zük, hogy pon­tosan mi is az Adobe XD — és mi nem -, hogy segít­sünk felfedezni, hogy érdemes‑e kutat­ni ezt az eszközt. Akár már el van ragad­tat­va az Adobe XD-től, és töb­bet szeretne meg­tudni róla, akár más eszközök előnyeit és hátrányait mér­legeli, hasznos bevezetőt adunk, hogy megkön­nyít­sük a döntést. 

Mi az Adobe XD?

Az Adobe XD egy vek­toralapú dig­itális ter­vezőeszköz web­he­lyek és pro­gramok számára. Használ­ja a pro­totí­pu­sok­tól kezdve a mock­upokon át a tel­jes ter­vekig min­den létre­hozásához és együttműködéshez. Az XD az “Expe­ri­ence Design” rövidítése, és az Adobe sik­eres új, min­den egy­ben UX/UI megoldása, amel­lyel gyor­san eljuthat a kon­cep­ciótól a pro­totí­pusig a web­he­lyek, mobi­lal­ka­lmazá­sok és sok más ter­vezése során.

Az Adobe XD vis­zony­lag új a pia­con — 2016-ban jelent meg béta verz­ióban — és ere­de­ti­leg Adobe Expe­ri­ence Design CC néven futott. Az alka­lmazás a mobi­los tel­jesít­mény érdekében az iOS és az Android mel­lett Mac és Win­dows gépeken is működik. Használ­ha­tod közvetlen letöltésként (a licenc havon­ta pin­geli az asz­tali gépedet) vagy a fel­hőben a mobileszközökhöz. Az eszköz az Adobe erős vál­lalati támo­gatásá­nak és a fogyasztói ismert­ségnek, valamint a cross-plat­form támo­gatás­nak köszön­hetően gyor­san jó versenytársává válik a bevált drótvá­zlat- és pro­totí­puskészítő alka­lmazá­sok­nak, például a Sketch­nek vagy a Fig­má­nak).

Az XD jelen­tős űrt töltött be az Adobe eszközkés­zletében. Meg­je­lenése előtt sok elérhető funkció nem volt része a Pho­to­shop­nak vagy az Illus­tra­tor­nak, és a ter­vezőknek össze kel­lett rakniuk az ele­meket, ha az Adobe szoftvere­it kíván­ták használ­ni fel­használói felületek létre­hozására. (Ez kihívást jelentett.)

Mire használják az Adobe XD‑t?

Az Adobe XD‑t a cel­lás és a netes élményekre gon­do­l­va ter­vezték és építet­ték fel, de az alka­lmazá­sai ennél sokkal messzeb­bre nyúl­nak. Világsz­erte a ter­vezőc­sap­a­tok az Adobe XD erős funkcióit használják ki a tel­jes élményter­vezési eljárá­sukhoz és még sok min­den máshoz. Elmúl­tak azok az idők, amikor a white­boardingot és a mag­a­sabb hűségű ter­vezést külön szoftver­ben kel­lett végezni. A drótvázas UI-kés­zletekkel min­den bizon­nyal inter­ak­tív drótváza­kat készí­thet a ter­vezés teszteléséhez és a fel­használói folyam­a­tok működtetéséhez. Ha útközben összeál­lít­ja az összetevőket, akkor a ter­vezés elkészítésekor csak anny­it kell ten­nie, hogy fris­síti az összetevőket.

Az Adobe XD a finom inter­fészrés­zletek, például az ikono­grá­fia és a tipográ­fia kidol­go­zásától kezdve a tökéletes elren­dezési egyen­sú­ly megteremtéséig a fel­használói felület ter­vezőinek a legjobb munkájukhoz szük­séges eszközöket biz­tosít­ja. A más Cre­ative Cloud pro­gramokkal, például a Pho­to­shop és az Illus­tra­tor pro­gramokkal való inte­grá­ció­val együtt az eszközök kön­nyedén behívhatók és elhe­lyezhetők az Adobe XD-ben. Használ­ja az XD beépített útmu­tatókat a pozi­cionálási pon­tosság eléréséhez, és hang­ol­ja a ter­vezést a tökéletességre.

Mennyibe kerül az Adobe XD?

Az Adobe a bevezetés ösztönzése érdekében az XD alap­sz­in­tjét ingye­ne­sen elérhetővé tette. Ez szokat­lan az ilyen jel­legű ter­mékkínálat­nál. Az ingyenes Starter cso­mag min­den­ki számára lehetővé teszi az XD letöltését és szemé­lyes használa­tra történő használatát, beleértve az összes ter­vezési és egye­di funkciót. A fizetős cso­magok pro­fesszionális használa­tra szol­gál­nak, ahol kor­lát­lan megosztás­ra és együttműködésre van szük­ség, így tel­jes hoz­záférést biz­tosí­tanak ezekhez a prémi­um jellemzőkhöz. Az Adobe XD árazása 9,99 dol­lár­ról indul fel­használónként és havon­ta. Az Adobe XD 4 külön­böző fizetős cso­mag­gal rendelkezik:

  • Az XD Sin­gle App 9,99 dol­lár havon­ta és felhasználónként.
  • XD Sin­gle App cso­por­tok­nak 22,99 $ havon­ta felhasználónként.
  • Cre­ative Cloud All Pro­grams (Min­den pro­gram) 52,99 $ havonta.
  • Cre­ative Cloud All Apps cso­por­tok­nak 79,99 $/felhasználó havonta.

Az Adobe min­den egyes fris­sítés­sel folyam­atosan új funkciókat ad hoz­zá és növeli az XD tel­jesít­ményét. Ez azt jelen­ti, hogy miközben folyam­atosan fejlesztjük a pro­gram fel­használási mód­ját, ez javít­ja az általános élményt ügyfeleink számára. Miv­el a szoftver elő­fizetés­es, az új funkciók mindig ingyenesek.

Az Adobe XD olyan, mint a Photoshop?

Az Adobe XD nép­sz­erű választás mobi­lal­ka­lmazá­sok drótvá­zlatai­hoz. Képhi­tel: Mobi­lal­ka­lmazás drótváz Jef­frey Betts által

Az Adobe Pho­to­shop hosszú évek óta a ter­vezők által válasz­tott alka­lmazás a weboldalak, mobil­pro­gramok és UI mock­upok készítéséhez, pedig ez első­sor­ban egy kép­sz­erkesztő pro­gram! Így logikus a kérdés, hogy az Adobe XD hasonlít‑e a Pho­to­shophoz. Bár mind­ket­tő használ­ható mock­upok készítésére, az XD sokkal job­ban megfelel a fela­dat­nak. Min­deközben a kép­sz­erkesztést a Pho­to­shop segít­ségév­el végez­zük, ame­ly sokkal fejlet­tebb funkciókkal ren­delkezik az erős szerkesztéshez.

Mind­két alka­lmazás­nak van néhány közös funkció­ja, például a rétegek és az olyan műveletek, mint a kép­fordítás, ami tovább növeli a zavart. Hac­sak nincs konkrét ter­vezési igénye az XD-re, java­soljuk, hogy marad­jon a Photoshopnál.

Szólj hozzá!