Hogyan tükrözhet egy képet a Wordben

Valószínű­leg tisztában vagy vele, hogy a Pho­to­shop­ban külön­böző fotó­ma­nip­ulá­ciós tech­nikákat végezhet­sz (például egy képet meg­fordíthat­sz). De gon­do­lt már arra, hogy ugyanezt a folyam­a­tot a Microsoft Word­ben is elvégezheti? Bár a Word megle­hetősen kor­lá­to­zott kép­sz­erkesztési lehetőségeket kínál, van néhány kevés­bé ismert funkció, ame­lyekkel lenyűgöző tükörkép-effek­tust hozhat létre anélkül, hogy más alka­lmazá­sokat kel­lene letöltenie 

Van azon­ban itt egy bökkenő. Ha rák­ere­sel a Google-on a “tükröz egy képet” kife­jezésre, egy csomó online oktatóanyagot fogsz lát­ni arról, hogyan kell egy képet megfordítani/forgatni, ami ugyanazt a képet füg­gőlege­sen vagy vízsz­in­te­sen meg­fordí­tani. És mi itt nem ezt a hatást szeretnénk elérni. A tükörkép (a Wikipé­dia meghatározása szerint) egy tár­gy tükröződő máso­la­ta, ame­ly majd­nem azonos­nak tűnik, de a tükör­felüle­tre merőleges irány­ban fordí­tott. Vala­mi ilyes­mi például:

Creating mirror image effect in Microsoft Word
Kép: Anas­tasiya Gepp/Wunderstock

Szerenc­sé­dre úgy dön­töt­tünk, hogy végigvezetünk a tükörkép készítésének pon­tos folya­matán a Microsoft Word­ben. Tény­leg nem olyan nehéz, ha már tudod, hogyan kell csinálni.

Lépésről lépésre útmutató a kép tükrözésének módjáról a Microsoft Wordben

Screenshot of how to insert a picture in Microsoft Word
Kép beszúrásához a Microsoft Word­ben először kat­tintson a “Beszúrás > Képek” menüpon­tra, és válassza ki a kép helyét

Először is be kell illeszte­nie egy képet a Microsoft Wordbe az aláb­bi egysz­erű nav­igá­ciós lépésekkel. Beszúrás>Képek az eszközéről vagy online for­rás­ból. A Microsoft Word mod­ern vál­tozatai (értsd: Word 2019 vagy újabb) ren­delkeznek egy új “kreatív tar­talom” lehetőséggel, amel­lyel közvetlenül beillesz­thetünk Stock képeket a Microsoft ingyenes kép­gyűjteményéből. De használ­hat­ja a Bing kép­keresőjét is, hogy meg­talál­ja a megfelelő jogdíj­mentes képet az inter­neten. A Wun­der­stock nagysz­erű hely, ahol elkezd­heti a szabadon fel­használ­ható stock­fotók keresését.

Screenshot showing how to copy image in Microsoft Word
Kat­tintson a jobb gomb­bal a képre, és válassza a “Másolás > Beillesztés” opciót

Miután kiválasz­tot­ta a megfelelő képet, jelöl­je ki, és kat­tintson a Főoldal > Másolás menüpon­tra, vagy egysz­erűen kat­tintson a jobb gomb­bal a képre, és válassza a Másolás opciót. Győződ­jön meg róla, hogy a kur­zort a kiválasz­tott kép mel­lé helyezte, és kat­tintson a Beillesztés gom­bra. Ez egy egymás mel­let­ti fotókol­lázst fog létre­hozni ugyan­ab­ból a képből.

Screenshot showing how to do 3-D rotation in Microsoft Word
A kép elfor­gatásához a Microsoft Word­ben a következő lépéseket kell követ­nie: “For­má­tum > Képhatá­sok > 3‑D for­gatás > 3‑D for­gatási beállítások”

Most válassza ki a második képet, vagy azt, ame­lyet el akar for­gat­ni, és lép­jen a For­má­tum > Képhatá­sok > 3‑D for­gatás > 3‑D for­gatási beál­lítá­sok menüpon­tra.

Screenshot showing the final step of mirror image effect
A tükörkép létre­hozásá­nak utol­só lépése a Microsoft Word­ben a “Második kép 180 fokos elforgatása”

Ez meg­ny­it egy új Kép for­mázása lapot, ahol az X For­gatást 180 fokra kell állí­tani, ami az óra­mu­tató járásá­val ellen­tétes irány­ba fordít­ja a másik képet, és tükörhatást hoz létre. Ugyanezekkel a lépésekkel bár­mi­lyen szög­ben meg­fordíthat­sz egy képet, például fej­jel lefelé fordí­tott tükörképet hozhat­sz létre, ha az Y tenge­lyt 180 fokra fordítod.

Néhány további tipp:

  • Egyes képek egysz­erűen job­ban néznek ki, mint mások, ha tükörhatást alka­lmazunk. A tapasz­ta­lat azt mutat­ja, hogy ebben az eset­ben azok a fotók a legjob­bak, ame­lyeken van némi mozgás és szim­me­tria (gon­do­ljunk a haj- vagy test­mozgást mutató portrékra, ter­mészetes tájképekre, absz­trakt színes képekre, geometrikus for­mákra vagy mod­ern geometrikus épületekre).
  • Ugyanazt a folyam­a­tot újra és újra megis­métel­heted, hogy három­szoros, négysz­eres vagy akár ötszörös tükörképeket készíts. Attól füg­gően, hogy men­nyire akarsz pszichede­likus hangu­la­tot vin­ni a művészi folyamatodba.
  • Ugyanezeket a tech­nikákat használ­hat­ja szöveg, alakza­tok, dia­gramok, tábláza­tok és Smar­tArt lapozására a Microsoft Wordben.
  • A lépések nagy­on hason­lóak a Word for Mac és a Word for Win­dows régeb­bi verz­ióiban (Word 2007, Word 2013 stb.)

Online eszközök ugyanahhoz a tükörképhatáshoz

Van egy csomó ingyenes online eszköz, ame­ly meg­fordít­ja a képeket, de ha ket­tős tükröződési hatást szeretne létre­hozni, akkor a kol­lázskészítő eszközöket kell válasz­ta­nia. A folya­mat min­d­e­gyiknél némi­leg hason­ló. Először is ki kell válasz­tani a két egymás mel­let­ti kép­ből álló kol­lázs elren­dezést, fel kell töl­teni a kívánt fotót, és a kol­lázss­ablon min­den egyes cel­lájá­ba be kell dob­ni. Az egyik képet hagy­ja úgy, ahogy van, míg a másikat fordít­sa meg 180 fok­ban. És ezzel meg is van a trükk.

Íme egy lista az ingyenes fotókol­lázs-készítő eszközökről, ame­lyeket teszteltünk, és garan­tál­ni tudjuk, hogy ugyanolyan/hasonló hatást érnek el, mint amit a Microsoft Word­ben csináltunk:

  • Pho­to­join­er - ingyenes kép­sz­erkesztő eszköz egysz­erű és kön­nyen kezel­hető felülettel.
  • befunky — kol­lázskészítő eszköz a legtöbb funkció­val, de vigyáz­zon, hogy néhány­hoz havi elő­fizetést kell fizetnie.
  • Foto­Jet - ez az eszköz rengeteg kol­lázss­ablon­nal ren­delkezik, ame­lyekkel dol­go­zhat, de néhányért havi díjat kell fizetnie
  • Rib­bet — ezt az eszközt letöl­theti a számítógépére, vagy használ­hat­ja a böngészőben, ha engedé­lyezi a Flash leját­szót. Az új, nem flash­es webes verz­ió decem­ber 21-én indul béta verz­ióban. Mégis, ez egy elegáns, intel­li­gens felület­tel ren­delkező eszköz, ame­ly havi elő­fizetésért néhány prémi­um opciót is kínál.

Enged­je szabad­jára kreatív poten­ciálját, és ami a leg­fontosabb — érez­zék jól magukat közben. Ha van vala­mi, amit elfele­jtet­tünk megem­líteni, vagy csak szeretné megosz­tani tapasz­ta­latait csap­atunkkal, csak hagyjon egy meg­j­e­gyzést alább, és mi szívesen válaszolunk.

Szólj hozzá!