Hogyan kell vektorizálni egy képet

Ha vek­torképre gon­dol, először az Adobe Illus­tra­tor jut eszébe. Ezt a pro­fesszionális grafikai szoftvert szinte min­den ter­vező használ­ja a Földön, és kissé ijesztőnek tűn­het min­den új fel­használó számára, aki meg akar tan­ul­ni néhány alapvető felada­tot, például azt, hogyan kell vek­tor­izál­ni egy képet. A dig­itális fényképezőgép­pel készített képet raszter- vagy bit­térképes kép­nek nevez­zük. Ezek a képek pix­elek (szín­pon­tok) téglalap alakú mátrixából áll­nak, és a pix­el a legkisebb képelem a kijelző képernyőjén.

A vek­torképek pon­tok­ból, von­alak­ból és gör­bék­ből álló grafikák, ame­lyeket matem­atikai képletek alapján építenek fel. A vek­tor­grafikák fel­bon­tás­függetlenek, és kor­lát­lanul átméretezhetők anélkül, hogy a kép minősége közben veszítene.

Nagy­on jól jön, ha egy képet külön­böző méret­ben szeretne kiny­omtat­ni, vagy dig­itális művészeti grafikát szeretne készíteni. Ez a bemu­tató meg­mu­tat­ja, hogyan lehet pix­e­les kép­for­má­tu­mot vek­toros kép­pé alakí­tani az Adobe Illus­tra­tor­ban. És meg­nézheti néhány más oktatóanya­gunkat is az Adobe Pho­to­shop használatáról.

Vektor létrehozása Adobe Illustratorban

1. lépés. Raszteres kép megnyitása

Nyis­sa meg a képfájlt (JPG, PNG stb.) az Illus­tra­tor­ban a Fájl > Meg­ny­itás gom­bra kattintva

Screenshot showing how to open an image in Adobe Illustrator
Kép beillesztéséhez az Adobe Illus­tra­tor­ban válassza a “Fájl > Meg­ny­itás” gom­bot, és válassza ki a kép helyét

Mi ezt a fagy­lal­tos képet válasz­tot­tuk, de mil­lió más ingyenes, kiváló minőségű képet is megtekinthet a Wun­der­stock weboldalán.

Kép: Alex Jones

2. lépés. Nyissa meg a képkövetési munkaterületet

Az Illus­tra­tor­nak van egy speciális eszköze, az Image Trace a képek vek­tor­izálására. Ezt a következő nav­igá­ciós lépéseket követve talál­ja meg: Ablak > Munkatér > Nyomkövetés

Screenshot showing how to open Image Trace option in Illustrator
Az Adobe Illus­tra­tor­ban az Image Trace opció meg­ny­itásához kövesse az aláb­bi lépéseket: Ablak > Munkatér > Nyomkövetés

3. lépés. Válassza ki a képet, és jelölje be az Előnézet gombot

Ezután meg­nyí­lik egy új munkaterület lap, ame­ly aktívvá válik, amint kiválaszt­ja a beillesztett képet. Az ikon a Vezér­lőpult jobb fel­ső sarkában talál­ható, és így néz ki: . A Kép­követés pan­e­len kat­tintson az Előnézet gom­bra (bal alsó sarokban). Így láthat­ja a kép kör­von­alát vek­toros formátumban.

Screenshot showing how to click on Preview button in Illustrator
A vek­tor­izált kép vázlatá­nak megtek­in­téséhez kat­tintson az Előnézet gombra

4. lépés. Válassza az Előbeállítás opciót

Mostitt az ide­je, hogy az elérni kívánt hatástól füg­gően ját­szadoz­zunk az előbeál­lítá­sokkal. Nézze meg a Pre­set legördülő menüt, és válassza ki az igényeinek megfelelőt. Az előbeál­lítá­sok a beál­lítá­sok előre meghatáro­zott kon­fig­urá­ciói, ame­lyek automatiku­san alka­lmazás­ra kerül­nek a képen, miután kiválasz­tott egyet.

Ezek az Ön lehetőségei:

  • Egyéni - ha kezdő vagy az Illus­tra­tor használatában, java­soljuk, hogy a listából válassz néhány más előre beál­lí­tott opciót, amíg rá nem jössz, milyen hatást szeretnél elérni.
  • High Fideli­ty Pho­to — fotóre­al­isztikus, kiváló minőségű vek­toros reprodukció.
  • Low Fideli­ty Pho­to - megle­hetősen hason­ló a High Fideli­ty hatáshoz, de egysz­erűsített vek­toros vázla­tot hoz létre.
  • 3 szín, 6 szín és 16 szín — nagyjából magától értetődő előbeál­lítá­sok. A vek­torkép három, hat vagy 16 szín­ből áll.
Screenshot of 3 Colors, 6 Colors, and 16 Colors preset
A “3 szín, 6 szín és 16 szín előbeál­lítás” előbeál­lítá­sok közöt­ti különbség
  • Shades of Grey - szürkeárnyalatos vek­tor­izált kép
  • Black and White Logo (Fekete-fehér logó) - lényegében az, amit a neve is mond. Egy egysz­erű logót hoz létre fekete-fehér színekben.
  • Sketched Art, Sil­hou­ettes, Line Art, and Tech­ni­cal Draw­ing — egysz­erűsített fekete-fehér raj­zokat hoz létre fénykép­for­má­tum­ból. Ha Ön sablon­művész, vagy ter­vezi, hogy azzá váljon, ez az opció min­den bizon­nyal nagy­ban megkön­nyíti az életét.
Screenshot showing Paths, Corners, and Noise options in Adobe Illustrator
Speciális kép­követési lehetőségek: Advanced Image trace opciók: “Paths, Cor­ners, and Noise adjustments”

5. lépés. Útvonalak, sarkok és zaj beállítása

A Paths (Ösvények), Cor­ners (Sarkok) és Noise (Zaj) beál­lításá­val tovább fejlesz­theti vek­toros képét.

 • Paths (Ösvények ) — A csúszkát job­bra húz­va a vek­tor pon­tosabb sarokpon­tokkal ren­delkezik, míg balra/alacsonyabb értékre húz­va simább éleket hoz létre.
 • Sarkok - Ez az opció mag­a­sabb érték esetén éle­seb­bé, alac­sonyabb érték esetén simáb­bá teszi a kép sarkait.
 • Zaj — ha a csúszkát bal­ra húz­za, a vek­tor az ere­de­ti kép legtöbb rés­zletét felveszi. Ha jobbra/magasabb értékre húz­za, akkor a legtöbb képterület nem lesz látható a kitek­in­tés­ben. Minél kisebb a szám, annál kevesebb pix­elre van szük­ség, így rés­zlete­sebb (vagy zajos­abb) lesz a nyomvon­al. Minél mag­a­sabb a szám, annál több képterületet hagyunk figyel­men kívül, és a vek­tor sokkal kevés­bé lesz részletes.
Screenshot of making final steps in vectorizing an image in Adobe Illustrator
Egy kép vek­tor­izálásához távolít­sa el az “Előnézet” jelölést, és kat­tintson a “Nyomkövetés” gombra

6. lépés. Kattintson a Trace gombra

Ha elégedett a vek­toros ered­mén­nyel, töröl­je az Előnézet opció t (ez egy nagy­on fontos lépés, külön­ben a Nyomkövetés gomb nem lesz aktív), és kat­tintson a Nyomkövetés gom­bra a Kép nyomkövetés pan­el jobb alsó sarkában.

Screenshot showing final step of vectorizing an image
A kép vek­tor­rá alakításához kat­tintson az “Object > Expand” gombra

7. lépés. Bontsa ki a képet

Az utol­só dolog, amit meg kell ten­nie, mielőtt az Illus­tra­tor elkez­di a képét vek­tor­rá kon­vertál­ni, az ” Object > Expand ” gom­bra kat­tint­va láthat­ja a kék von­alakat, ame­lyeket az Illus­tra­tor vek­toros kép­ként ismert fel. Vala­h­ogy így néz ki:

Screenshot showing vector image
Kép mutat­ja a végleges vek­tor­izált képet

8. lépés. Mentse a vektoros képet

Ha van olyan terület vagy objek­tum, ame­lyet a kép men­tése előtt töröl­ni szeretne, akkor válassza ki a nem tet­sző pályát, és nyom­ja meg a back­space gom­bot. Végül már csak annyi a dol­god, hogy a Fájl > Men­tés másként gom­bra kat­tint­va elment­ed a képet, és kiválasz­tod a vek­toros kép­for­má­tu­mot. Szá­mos vek­torkép for­má­tum létezik (PDF, AI, EPS, SVG, EPS, SVG). A leg­el­ter­jedtebbek a nyomtatás­ra szánt PDF vagy a webes SVG. Mi az SVG for­má­tu­mot választjuk.

Ha nem végeztél komoly szerkesztést az előbeál­lítá­sok között, a vek­tor­izált képed nagyjából ugyanú­gy fog kinézni, mint a raszteres kép. Csak amikor ráközelítesz a képre és ellenőrzöd a rés­zleteket, akkor fogod észreven­ni, hogy a vek­toros kép nem pix­e­lesedik, akárhánys­zor is nagyí­tod a képet, míg a raszteres kép nagyításkor veszít a fel­bon­tás minőségéből.

Screenshot showing difference between raster and vector image
A raszteres és vek­toros kép közöt­ti különb­séget bemu­tató kép

Most már meg­tan­ul­ta, hogyan kell vek­tor­izál­ni egy képet. Lehet, hogy elsőre nem sik­erül tökélete­sen, de ne csüggedj. Néhány “próbálkozás és hiba” után elégedett leszel a végeredménnyel.

Szólj hozzá!