Hogyan javítható a “Smart Object Must be Rasterized First” a Photoshop & Photopea alkalmazásban?

Ha új a Pho­to­shop vagy a Pho­to­pea használatában, akkor az aláb­bi hibák valame­lyike zavar­ba ejtheti: “az intel­li­gens objek­tu­mot először rasz­ter­izál­ni kell”, “az intel­li­gens objek­tu­mot rasz­ter­izál­ni kell” vagy “ezt az intel­li­gens objek­tu­mot a foly­tatás előtt rasz­ter­izál­ni kell” Függetlenül a hiba pon­tos meg­fo­gal­mazásától, ezek mind ugyanazt jelen­tik. Az aláb­bi­ak­ban meg­tudhat­ja, miért for­dul elő ez a gyako­ri hiba, és hogyan rasz­ter­izál­hat­ja az intel­li­gens objek­tumokat, hogy kijavít­sa a prob­lémát, és vis­sza­térhessen a szerkesztéshez. 

Mik azok az intelligens objektumok?

Az intel­li­gens objek­tumok megőrzik a kép ere­de­ti tar­talmát az ere­de­ti attribú­tumokkal együtt, és segítenek a rétegben történő rom­bolás­mentes szerkesztés­ben. A Pho­to­shop­ban lehetőség van arra, hogy egy kép tar­talmát beá­gyaz­zuk egy Pho­to­shop-doku­men­tum­ba. A Pho­to­shop­ban akár olyan összekapc­solt intel­li­gens objek­tumokat is készí­thetünk, ame­lyek tar­talmára kül­ső képfájlok­ból hivatkozunk. A Kapc­solódó intel­li­gens objek­tumok külön­böznek a Pho­to­shop-doku­men­tu­mon belüli intel­li­gens objek­tumok rep­likált példányaitól. A Kapc­solódó intel­li­gens objek­tumokkal egy megosz­tott erő­for­rás­fájlt használ­hat több Pho­to­shop-fájlon keresztül, ami kényelmes és üdvö­zlendő foga­lom a ter­vezők számára.

Hogyan javítható a “smart object must be rasterized” hiba a Photoshopban?

Kat­tintson az “Ok” gom­bra az intel­li­gens objek­tum hiba törléséhez

A Pho­to­shop­ban nem lehet közvetlenül szerkeszteni egy intel­li­gens objek­tu­mot. Ez magában foglal­ja a fes­tést, a kitérítést, az égetést vagy a csis­zolást — egye­ne­sen egy Smart Object réte­gre, hac­sak nem alakítjuk át előbb egy nor­mál réteggé, ame­ly rasz­ter­izál­va van. A pix­elin­for­má­ciókat megvál­toz­tató műveletek végre­ha­jtásához lehetőség van a Smart Object tar­talmá­nak szerkesztésére, egy új réteg másolására a Smart Object réteg fölött, a Smart Object máso­latainak szerkesztésére vagy egy új réteg létre­hozására. A réteg rasz­ter­izálásához és a hiba tör­léséhez egysz­erűen kat­tintson az “Ok” gom­bra. A réteget saját maga is raszterizálhatja:

  1. Nyom­ja meg az “F7” bil­len­tyűt a Pho­to­shop Rétegek pan­el megjelenítéséhez
  2. Válass­zon ki egy vek­toros réteget a Rétegek panelen
  3. Kat­tintson a menü­sor­ban a “Lay­er” (Réteg) menüpon­tra, majd a “Ras­ter­ize” (Rasz­ter­izálás) menüpontra
  4. Válassza a “Lay­er” lehetőséget a réteg raszterizálásához.

A “Rasz­ter­izál­va” azt jelen­ti, hogy szerkesz­thető pix­el­gyűjtemén­nyé válik.

Az “okos objektumot először raszterizálni kell” hiba kijavítása a Photopea programban

Hason­ló hibát tapasz­tal­hat­sz a Pho­to­shop alter­natívájában, a Pho­topeában is. Ez olyan dol­go­kat tesz lehetővé, mint például a rom­bolás­mentes módosítás (több­ször is módosítha­tod, és nem rom­lik) és intel­li­gens szűrők alka­lmazása. Általában ez egy jó dolog. Bárme­lyik réteget (vagy néhány réteget) intel­li­gens objek­tum­má alakíthatunk, ha kiválasztjuk őket, és a — Con­vert to Smart Object gom­bra kat­tin­tunk. A kiválasz­tott rétegek eltávolítás­ra kerül­nek, és beillesztésre kerül­nek egy új PSD doku­men­tum­ba, ame­ly egy vado­natúj Smart Object ere­dete lesz, ame­ly hoz­zá lesz adva a fájlhoz.

A Photoshop verziók közötti különbségek

Veg­ye figyelem­be, hogy ebben a hibában van­nak különb­ségek a Pho­to­shop verz­iók között. A Pho­to­shop CC 2019-ben és régeb­bi verz­ióban, ha egy intel­li­gens objek­tum­réteg volt kijelölve a rétegpan­e­len, és egy eszközzel, például az Ecset eszközzel kat­tin­tot­tunk a doku­men­tum területére, akkor egy párbeszéd­pan­elt vezetett be, ame­ly azt mond­ta, hogy az intel­li­gens dol­got rasz­ter­izál­ni kell, és ehhez egy Ok gom­bot kínált fel. A Pho­to­shop 2020-ban ugyanez csak egy párbeszéd­pan­elt vezet be, ame­ly azt mond­ja, hogy az intel­li­gens dolog nem szerkesz­thető közvetlenül, és nem ad mag­yaráza­tot arra, hogy miért vagy hogyan kell eljárni.

Szólj hozzá!