Hogyan fordítsunk meg egy képet Photoshopban

A Pho­to­shop egy nagy tel­jesít­ményű kép­sz­erkesztő eszköz, ame­ly nem a kön­nyű használatáról, hanem a fejlett funkcióiról ismert. Nem cso­da, hogy sok új fel­használó­nak gon­dot okoz, hogy rájöjjön, hogyan végezzen el olyan alapvető felada­tokat, mint a képek átlapolása. Ez az útmu­tató pon­tosan meg­mu­tat­ja, hogyan lehet egy képet meg­fordí­tani a Pho­to­shop­ban.

Ne aggódj — nem te vagy az egyetlen, aki nem tud rájön­ni erre!

Kép tükrözése/fordítása a Photoshopban

A Kép­for­gatás menü segít­ségév­el egy képet vízsz­in­te­sen meg­fordíthat­sz, vagy füg­gőlege­sen tükrözhetsz.

Ha a kép­nek ninc­senek rétegei, a tükrözés nagy­on egysz­erű. Csak menj az Image -> Image Rotata­tion (Kép­for­gatás) menüpon­tra, és válaszd a Flip Can­vas Hor­i­zon­tal (Vás­zon vízsz­intes meg­fordítása) lehetőséget. Ez a képet tükrözni fog­ja. Újra kijelöl­heti, vagy az Undo (Vis­sza­vonás) gom­bra kat­tint­va vis­sza­ál­líthat­ja a képet az ere­de­ti helyzetébe.

A Flip Can­vas Ver­ti­cal (Füg­gőleges vás­zon meg­fordítása ) lehetősé­gre is kat­tinthat­sz, ha egy képet füg­gőlege­sen akarsz megfordítani.

Egy réteg megfordítása a Photoshopban

Az egész kép helyett egy-egy réteget is megfordíthat.

Mi a helyzet, ha egy kép több rétegből áll, és csak egyetlen réteget szeretne meg­fordí­tani? Ez is egysz­erű. Először nav­igáljon a meg­fordí­tani kívánt réteghez. Több réteget is kijelöl­het. Ezután lép­jen a Szerkesztés -> Áta­lakítás menüpon­tra, és válassza a Vízsz­intes vagy a Füg­gőleges átfordítás lehetőséget.

A Cmd + T (Win­dows esetén Ctrl + T) bil­len­tyűkom­biná­ció­val is meg­fordítha­tod a képet a Szabad tran­sz­for­má­ció eszközzel. Ezzel az eszközzel a képeket is elforgathatja.

Egyéb tippek

  • Győződ­jön meg róla, hogy a meg­fordí­tani kívánt réteg nincs zárolva.
  • A szöveg és a logók fordít­va fog­nak kinézni, ha meg­fordí­tod őket. A lapozás előtt mentse el a réteg máso­latát, majd a prob­lé­ma kijavításához adja hoz­zá újra ezeket az elemeket.
  • A kép meg­fordítása ter­mészetel­lenessé teheti az emberek meg­je­lenését is
  • A képeket elfor­gat­va és meg­fordít­va hül­lősz­erű mintákat is létre­hozhat! Ehhez használ­ja az Elmosódás eszközt
  • Körül­tek­in­tően válassza meg, hogyan fordít­ja meg a fényképet — a füg­gőleges vagy a vízsz­intes tenge­ly men­tén -, miv­el az ered­mény eltérő lesz attól füg­gően, hogyan végzi.

Amint látha­tod, egy kép meg­fordítása a Pho­to­shop­ban nem nehéz. Ha még több kezdő Pho­to­shop oktatóanyagot szeretnél, ajánljuk figyelmedbe a Pho­to­shop­ban való nagyítás­ról szóló bej­e­gyzésün­ket is.

Szólj hozzá!