Az Adobe Genuine Software Integrity Service letiltása

Az Adobe a legú­jabb ter­mékeiv­el beépíti az Adobe Gen­uine Soft­ware Integri­ty Ser­vice szol­gál­tatást. A támo­gatás alapvetően a kalózkodás vis­sza­s­zorítására és annak ellenőrzésére készült, hogy a való­di szoftverekért fizetnek. Időnként azon­ban elő­for­dul­hat, hogy az Adobe Gen­uine Soft­ware Integri­ty Ser­vice prob­lémákat okoz a Mac vagy Win­dows számítógépén, még abban az eset­ben is, ha érvényes máso­la­tokkal ren­delkezik az Adobe ter­mékek­ből. Itt van, hogyan javíthat­ja meg. 

Egyébként mi is pontosan az Adobe Genuine Software Integrity Service?

A hiba szövege: “Az Ön által használt Adobe szoftver nem eredeti”

Az Adobe Gen­uine Soft­ware Integri­ty Ser­vice az Adobe licen­cel­lenőrző szervereiv­el áll kapc­so­lat­ban, hogy biz­tosít­sa a ter­mékek (Pho­to­shop, Acro­bat stb.) ere­de­tiségét. Ha ezt az értesítést kap­ja, az Adobe az érvényesítési eljárás során feltételezi, hogy a szoftvert megvál­toz­tat­ták vagy feltörték, a fiókot vagy a kulc­sot ellop­ták vagy akadá­ly­ozták, és a fel­használó nem felel meg a licencfeltételeknek. Ez a hiba általában akkor jelenik meg, ha például egy Pho­to­shop tor­rentet töltött le. Az Adobe szá­mos olyan tech­nológiát, szol­gál­tatást és kapac­itást használ, ame­lyekkel megál­lapítható, hogy egy telepített Adobe-áru hiteles‑e. Ezen az értesítésen kívül a fel­használók az Adobe való­di szoftverek integritása szol­gál­tatá­son keresztül a művelet­fi­gyelőjük­ben vagy a tevékenységkezelőjük­ben nyomon köve­thetik az ellenőrzési eljárás lefutását. Ez az üzenet megzavar­ja a munkafolyam­a­tokat, és az Adobe pro­gramok min­den egyes indítását is zavar­ja. Ez nagy­on frusztráló, ha valóban ere­de­ti Adobe ter­mékkel ren­delkezik, ame­lyért fizetett.

Az Adobe eredeti szoftverek integritási szolgáltatásának letiltása a Windows 10 rendszerben

A legtöbb Win­dows 10 fel­használó arról szá­molt be, hogy a következő hibaüzenet jelenik meg: “Az Ön által használt Adobe-alka­lmazá­sok nem való­di­ak” Ez a hibaüzenet még abban az eset­ben is fel­bukkan­hat a mon­i­toron, ha az Adobe ter­mékek legális példányait vásárol­ta meg. Alka­lmaz­za a következő megközelítéseket, hogy egysz­er és min­denko­r­ra megold­ja ezt a problémát:

  1. Nyis­sa meg a Win­dows keresősávját. Írja be a keresőmezőbe a “szol­gál­tatá­sok” szót.
  2. Meg­nyí­lik egy ablak, ame­ly szá­mos elérhető szol­gál­tatás listáját tar­tal­maz­za. Válassza ki az alap­ban a “Stan­dard” lapot.
  3. Kat­tintson a jobb gomb­bal az adott szol­gál­tatás­sal a kon­tex­tus­menü elindításához, majd a fel­sorolás­ból válassza a “Tula­j­don­sá­gok” lehetőséget.
  4. Indít­sa újra a számítógépet. Az Adobe alka­lmazá­sok meg­ny­itásakor töb­bé nem jelen­het meg az ere­de­ti szoftver üzenete

Hogyan lehet letiltani az Adobe Genuine Software Integrity Service szolgáltatást a Mac OS X rendszerben?

Az Adobe ere­de­ti szoftver hiba letiltásá­nak mód­szere Macen nagy­on hason­ló a Win­dows­ban alka­lma­zott eljáráshoz:

  1. Nyis­sa meg a Find­er pro­gramot az elsődleges képernyő menüjében meg­je­lenő ikon­ra kattintva.
  2. A nav­igá­ciós sávból meg fog­ja érteni, hogy a “Mozgás” alternatíva.
  3. A meg­je­lenő map­pák közül válassza az Alkalmazástámogatás>Adobe>AdobeGCCClient lehetőséget.
  4. Tegye köz­zé az “AdobeGC­C­Client” map­pát, majd szüntesse meg a szemetesben.

Ennyi! A hiba töb­bé nem fog meg­je­len­ni. Fénykép: Jakob-Owens által készített bekapc­solt Imac képernyő 

Alternatív módszer: Az Adobe Software Integrity Service ellenőrzésének blokkolásához használja a LittleSnitch-et

A Lit­tle Snitch blokkol­hat­ja az Adobe ellenőrző szerverei­hez érkező kéréseket

Ha a fen­ti mód­sz­erek egyike sem működik az Ön számára, akkor egy egysz­erű megoldás a Lit­tleSnitch használa­ta Macen vagy a NetLim­iter használa­ta Win­dow­son az Adobe ellenőrző szerverekhez való kapc­so­la­tok blokkolására. Csak telepítse a pro­gramot, majd indít­sa el az Adobe ter­mékét. Men­jen a Lit­tleSnitch vagy a NetLim­iter menüpont­ba. Blokkol­ja az összes Adobe ellenőrző fela­dat elérését a web­hez. Ennyi az egész! Mint koráb­ban említet­tük, az Adobe valós fel­u­gró ablak általában abban az eset­ben jelenik meg, ha nem ren­delkezik az Adobe alka­lmazá­sok valós verz­iójá­val, és ha ez igaz, a legjobb megoldás, ha követi az ebben az ablak­ban megadott lin­ket, vagy kapc­so­lat­ba lép az Adobe ügyfélszolgálatával.

Szólj hozzá!