Adobe Photoshop Torrent: Mit kell tudni 2021-ben

Szó­val, Pho­to­shop tor­rentet kere­sel? Nem vagy egyedül. Az Adobe Pho­to­shop mag­as ára és a fizetési lehetőségek hiánya (nem min­denk­inek van hitelkár­tyá­ja) miatt az egyik leg­nép­sz­erűbb letöltés az olyan tor­ren­toldalakon, mint a The Pirate Bay. Ebben a cikkben bemu­tatjuk a legjobb helyeket, ahol 2021-ben Pho­to­shop tor­renteket talál­hat, a tor­rentezés lehet­séges hátrányait (beleértve a víru­sok elk­erülését), valamint egyéb tippeket a Pho­to­shop ingyenes letöltéséhez. Kiemelt kép: The Focal Project által készített szoftver­letöltés

Figyelmeztetés: Ne töltsön le Photoshop torrenteket a Google-ból!

Ker­essen rá a Google keresőjében a Pho­to­shop crack­ekre, és egy hosszú, több ezer talála­tot tar­tal­mazó listát fog talál­ni. Sem­mi­lyen körülmények között ne

láto­gas­son el ezekre az oldalakra, és ne töltse le ezeket a tor­renteket. Bár néhány találat tar­tal­mazhat működő linkeket, a legtöb­b­jük rosszin­du­latú szoftver vagy adathalász oldalak, ame­lyek ráveszik Önt, hogy rosszin­du­latú szoftvereket telepít­sen a számítógépére. Saját felelősségére láto­gas­son el ezekre az oldalakra.

A legjobb torrentoldalak a Photoshophoz, amelyek 2021-ben is működnek

Photoshop torrents on a website
A The Pirate Bay 2021-ben már nem a leg­biz­ton­sá­gos­abb választás a Pho­to­shop tor­rentek számára

Az összes biz­ton­sá­gos tor­rentet eltávolí­tot­ta a Google a szerzői jogok megsértése miatt, ezért csak rosszin­du­latú oldalakat lát­sz. Emi­att sajnos mi sem tudunk tanác­sot adni, hogy hol talál­hat­sz Pho­to­shop tor­renteket. A kalózs­zoftverek mel­lett azon­ban a legtöbb tor­ren­toldalon szá­mos 100%-ban legális letöltést is találunk, például az ingyenes Pho­to­shop-alter­natívát, a GIMP-et vagy a Kri­ta illusztrá­ciós szoftvert. Ezeket a nyílt for­ráskódú szoftvereket legálisan letöl­theti a tel­je­sen működő tor­ren­toldalak bármelyikén:

  • RARBG
  • 1337x
  • The Pirate Bay (lásd a figyelmeztetést itt)

A RARBG és az 1337x a leg­biz­ton­sá­gos­abb szoftver­for­rá­sok. A The Pirate Bayt nem ajánljuk első választásként, miv­el az oldal vis­zony­lag kar­ban­tar­tat­lan és sok vírust tartalmaz.

Hogyan maradjon biztonságban a torrentoldalakon

sffs­dfs­df Még a jól ismert tor­ren­toldalak is tar­tal­mazhat­nak rosszin­du­latú pro­gramokat, még akkor is, ha legális nyílt for­ráskódú tar­tal­makat tölt le. Ezért bölcs dolog csak a leg­nép­sz­erűbb tor­renteket letöl­teni, és elolvas­ni a véleményeket, ame­lyek gyakran rávilágí­tanak az esetleges rosszin­du­latú szoftverekre. Mindig fut­tas­son egy vírusirtó klienst, például az Avas­tot vagy a Cla­mavNet-et

a számítógépén — még akkor is, ha Macet használ. Sok útmu­tató ajánl­ja a VPN használatát, hogy elre­jtse a személya­zonosságát, amikor kalózs­zoftvereket tölt le. Erre azon­ban nem lesz szük­ség, ha ingyenes nyílt for­ráskódú szoftvereket tölt le, miv­el ez 100%-ban legális.

Miért nem javasoljuk a Photoshop kalózkodását

A person on a computer (maybe) thinking about where to find Photoshop torrents
Csak veg­ye meg a szoftvert — ez egysz­erűbb, és ez a helyes megoldás. Foto: Per­son Fac­ing Tuned on Mac­book Pro por Tirza-van-Dijk

A víru­sokkal és mal­ware-ekkel kapc­so­latos prob­lémákat fél­retéve, mi tény­leg nem gon­do­ljuk, hogy a Pho­to­shop tor­rentezése a helyes dolog. Bár igaz, hogy az Adobe “egy nagy cég, sok pénzzel”, te pedig valószínű­leg “csak egy átla­gos Joe” vagy, az Adobe folyam­atosan dol­lár­mil­liókat fek­tet abba, hogy a szoftvert a lehető legjob­bá tegye. Emberek ezrei töltöt­ték kar­ri­er­jüket azzal, hogy ezt a szoftvert olyan­ná tegyék, ami­lyen. Az Adobe és csap­a­ta megérdem­li, hogy megju­tal­maz­zuk őket kemény munkájukért. Szá­mos más oka is van annak, hogy miért nem szabad tor­rentezni a Photoshopot:

Jogi kockázatok

A Pho­to­shop tor­rentezésének poten­ciális jogi kock­ázatai is van­nak. Attól füg­gően, hogy hol él, akár 1000 dol­láros vagy annál is nagy­obb bírsá­got és néha jogi költ­ségeket is fize­thet. Az inter­net­szol­gál­tatókat törvény kötelezi arra, hogy kikapc­solják az illegális letöltők internetét.

Nincs frissítés vagy támogatás

Bele­fu­tott egy prob­lémá­ba vagy hibá­ba? Szeretne kipróbál­ni egy új funkciót a legú­jabb fris­sítés­ben? Fele­jt­sen el min­den­féle ter­mék­tá­mo­gatást, ha illegálisan tölti le a Pho­to­shopot. Ez magában foglal­ja a legú­jabb funkciókhoz és hiba­javítá­sokhoz való hoz­záférést. Az Adobe pedig aktí­van figyeli a kaló­zokat az Adobe Gen­uine Soft­ware Integri­ty Ser­vice szolgáltatáson

keresztül. Lehet, hogy egy nap arra ébred­sz, hogy a Pho­to­shop hirte­len nem töltődik be!

Ez csak 10 dollár/hó.… ne legyen olcsó

A Pho­to­shop tor­rentezése régebben sokkal indokoltabb volt, amikor az Adobe 400 dol­lárt kért előre a szoftverért. A szoftver meg­fize­thetőb­bé tételének érdekében az Adobe most havi elő­fizetés­es alapon kínál­ja a Pho­to­shopot mindössze 10 dollárért/hó a Cre­ative Cloudon

keresztül. Ez a cso­mag ugyan legalább egy éves elköteleződést igényel, de tar­tal­maz­za a nép­sz­erű kép­sz­erkesztő alka­lmazást, a Light­roomot is, valamint 20 GB fel­hőalapú tárhe­lyet. A Pho­to­shop új verz­iói­ra ingye­ne­sen fris­sí­thet, amint azok meg­je­len­nek. Tek­in­tet­tel a tor­rentekkel járó időre, gondra és kock­áza­tra, job­ban jár, ha elő­fizet a Cre­ative Cloudra. Ez cseké­ly ár egy olyan dologért, ame­ly óriási szin­tű funkcional­itást biz­tosít. Van­nak olyan helyzetek az élet­ben, amikor egysz­erűen nincs értelme fukar­nak lenni.

Ingyenes Photoshop diákoknak

Smiling student at a college graduation
Izga­tot­tan vár­ta a diplo­maosztót… amíg az egyeteme más­nap le nem zár­ta az ingyenes Pho­to­shop-hoz­záférését. Foto: Estu­dante de Grad­u­ação por Juan-Ramos.

Szá­mos isko­la és egyetem együttműködik az Adobe-val, hogy ingyen vagy jelen­tősen csökken­tett áron biz­tosít­sa a Pho­to­shopot a diákok­nak. Íme egy pél­da az Emer­son­ból arra, hogy a nap­pali tagozatos hall­gatók akár két eszközre is ingye­ne­sen juthat­nak hoz­zá az Adobe Phot­shophoz .

Szá­mos amerikai egyetem ren­delkezik hason­ló programmal.

A Photoshop régebbi verziói is megvásárolhatók

Bár nem rek­lá­moz­zák széles kör­ben, a Pho­to­shop CC és a Pho­to­shop CS6 régeb­bi dobo­zos példányait még mindig meg lehet vásárol­ni az inter­neten. Ezek CD-vel és licenck­ul­cc­sal érkeznek, ame­lyek abszolút még működ­nek. Ha nincs CD-megha­jtó­ja, akkor az Adobe-tól is letöl­theti a szoftvert, és a mel­lékelt licenck­ul­cc­sal aktivál­hat­ja. A Pho­to­shop alapvető funkciói évtizedek óta nem vál­toz­tak. Ezek a régeb­bi verz­iók a legtöbb ember igényeinek megfelel­nek, és ami a legjobb, hogy nincs szük­ség a legú­jabb számítógépes hard­verre a futtatásukhoz!

További megfontolandó lehetőségek:

A Pho­to­shop mel­lett szá­mos ingyenes és olc­sóbb kép­sz­erkesztő pro­gram is létezik:

  • GNU kép­ma­nip­ulá­ciós pro­gram (GIMP): Ez a nyílt for­ráskódú klón majd­nem olyan régi, mint az ere­de­ti. Szinte min­dent, amit a Pho­to­shop­ban meg lehet csinál­ni, talán a leg­mod­ernebb funkciókat leszámít­va, a GIMP-ben is meg lehet csinál­ni. Kiter­jedt online közösség és szá­mos operá­ciós rend­sz­er, köztük a Win­dows, a Mac és a Lin­ux is támo­gat­ja. Miv­el a két pro­gram fel­használói felülete nagy­on hason­ló, a Pho­to­shop­ból egye­ne­sen a GIMP-re válthat­sz anélkül, hogy elveszettnek éreznéd magad.
  • A Pix­el­ma­tor Pro egy nagy tel­jesít­ményű kép­sz­erkesztő és grafikus illusztrá­tor, ame­ly kizárólag Mac számítógépre készült. Hihetetlenül kön­nyen használ­ható, és inno­vatív, korát megelőző fel­használói felület­tel ren­delkezik. A 39,99 dol­láros ára nem ingyenes, de érdemes meg­fontol­ni, ha van egy kis pénze, vagy egy okos­ab­ban megter­vezett alter­natívát keres.
  • A Lumi­nar a Pho­to­shop egy másik fizetős alter­natívá­ja. A Pix­el­ma­torhoz hason­lóan ez sem próbál közvetlenül versenyezni a klónozási funkciókkal — ez egy új mód­sz­er arra, hogy a szerkesztési munkafolyam­a­tot az alapok­tól kezdve újragon­do­l­ja. Kife­jezetten fotó­sok számára ter­vezték, kön­nyedén lec­serél­heti az eget, beá­gyazhat objek­tumokat és még sok mást. A Lumi­nar a mester­séges intel­li­gen­cia ere­jét használ­ja a fotók automatikus javítására is.
  • A Can­va egy olyan grafikai ter­vezőeszköz, ame­ly nép­sz­erű a túl gyako­ri Pin­ter­est- és Insta­gram-grafikák létre­hozásához. Az ingyenes alapverz­ió­val kön­nyedén adhat­sz szöveg­et és grafikát a képekhez. Érdemes meg­fontol­ni, ha csak egy gyors mód­sz­erre van szük­séged a képek közössé­gi médiához való feljavításához.

Záró gondolatok

Ha idáig elju­tot­tál, és nem kat­tin­tot­tál el, amint a Pho­to­shop tor­rent letöltésétől óvtunk, csak ismétel­ni tudjuk magunkat — kér­lek, gon­do­ld meg két­sz­er, mielőtt kalózkod­sz vagy feltöröd a Pho­to­shopot. Bár biz­tosan nem ez a legrossz­abb dolog az élet­ben, amit tehet­sz, annyi más mód­ja van a szoftver­hez való hoz­záférés­nek, és annyi alter­natí­va van ma 2021-ben, hogy tény­leg nincs rá okod. Ha mégis úgy dön­tesz, hogy ezt az utat válasz­tod, kér­lek, legalább fontold meg a szoftver megfelelő licencelését, amint erre anya­gi lehetőségeid engedik.

Szólj hozzá!