A karcolt lemez törlése Photoshopban

Ha használ­tad már a Pho­to­shopot bár­mi­lyen hosszú ideig, valószínű­leg legalább egysz­er találkoztál már a ret­tegett “a kar­colóle­mez megtelt” hibá­val. Ez a hiba akár az alka­lmazás meg­ny­itását is megakadá­ly­ozhat­ja, és a Pho­to­shop min­den verz­iójában elő­for­dul Win­dow­son és Macen egyaránt. Gyakran akkor for­dul elő, amikor a Pho­to­shop­ban meg­növeli a képek fel­bon­tását, vagy egysz­erre túl sok képet próbál betöl­teni. Íme, hogyan töröl­heti a Pho­to­shop­ban a kar­colóle­mezt, hogy helyet szabadít­son fel.

Pho­to Cred­it: Goumbik via Wun­der­stock(licenc)

Mi az a karcolólemez?

A scratch disk egy olyan tárolóterület a Mac vagy Win­dows számítógépen, ame­lyet a Pho­to­shop idei­glenes tárolására használ­nak– idei­glenes beál­lítá­sok, vágott pix­elek stb. esetén, amikor nincs elég hely a RAM-ban. Gyakran elő­for­dul, hogy a Pho­to­shop szük­sé­gleteinek mérete a scratch lemezen vadul ingadozhat attól füg­gően, hogy éppen mit szerkeszt. A Pho­to­shop­nak tehát bőséges lemezterüle­tre van szük­sége a zavar­ta­lan működéshez.

Még ha nem is jelenik meg a scratch disk full hiba, akkor is szük­ség lehet a scratch disk kiürítésére vagy méretének növelésére, ha a Pho­to­shop túl lassúvá válik. Észreve­heti például, hogy a nagyítást és a kic­sinyítést szag­ga­tot­tnak érzi.

Hogyan ürítheti ki a Photoshop karcolólemezét

A “scratch disk full” hiba kijavítása több­nyire a lemezterület fel­sz­abadításá­nak kérdése. Az aláb­bi­ak­ban a Win­dows és Mac számítógépeken aján­lott mód­sz­erün­ket mutatjuk be ehhez:

1. lépés: Tisztítsa meg a Photoshop gyorsítótárát

A Pho­to­shop­nak rend­sz­ere­sen automatiku­san töröl­nie kell a gyorsítótárat, de néha szük­ség van egy kézi tisztításra.

Ha még hoz­záférhet a Pho­to­shophoz, nyis­son meg egy képet a pro­gram­ban, és nav­igáljon a képernyő tete­jén talál­ható “Szerkesztés” menüpon­tra. Válassza a “Purge” (Tör­lés) menüpon­tot, és kat­tintson az “All” (Min­den) gom­bra a gyorsítótár­ban tárolt fájlok tör­léséhez. Ha ezek az ele­mek szürkén jelen­nek meg, ez azt jelen­ti, hogy ninc­senek tör­lendő gyorsítótára­zott elemek.

Mac számítógépen ugyanezt a Pho­to­shop CC -> Purge -> All (Tör­lés -> Min­den) menüpon­tra nav­igál­va teheti meg

2. lépés: Az ideiglenes fájlok törlése

Az idei­glenes fájlok tör­lése megle­hetősen gyors és egyszerű.

A Pho­to­shop néha megle­hetősen nagy választék­ban hagy idei­glenes fájlokat a merevle­mezen. Ezek eltávolításá­val helyet szabadít fel mind a tör­lőle­mez, mind a számítógépen lévő egyéb pro­gramok számára.

Ez az első lépés akkor is, ha a Pho­to­shop meg­ny­itása nélkül szeretné kitakarí­tani a nullázólemezt.

A Photoshop ideiglenes fájljainak törlése Macen:

  1. Men­jen a Terminálba
  2. Írja be a “open / tmp” parancsot
  3. Töröl­je az összes “Pho­to­shop Temp” kezde­tű fájlt

Photoshop temp fájlok törlése Windowson:

  1. Nyis­sa meg a File Explorer
  2. Nav­igáljon a C:\Users\YourUsername\AppData\Local\Temp könyvtárba
  3. Töröl­je az összes “Pho­to­shop Temp” kezde­tű fájlt

A számítógépen a “Pho­to­shop Temp” kife­jezésre is rák­ereshet. Kereshet olyan fájlokat is, ame­lyek “pst” betűv­el kezdőd­nek vagy “.tmp” végződés­sel végződ­nek, Ügyel­jen arra, hogy a rejtett fájlokat és map­pákat is bevon­ja a keresésbe.

3. lépés: Több memória kiosztása a Photoshop számára

Ha engedé­lyezi a Pho­to­shop számára, hogy több memóriát használjon, az javít­ja a tel­jesít­ményt, de lassít­ja a töb­bi, egyide­jű­leg futó alkalmazást.

A Pho­to­shop először meg­próbál­ja fel­használ­ni a memóriát (RAM), mielőtt ada­tokat ren­delne a scratch lemezre. Ha engedé­lyezi a pro­gram­nak, hogy több memóriát használjon, javíthat­ja a tel­jesít­ményt, és megakadá­ly­ozhat­ja, hogy egyál­talán a scratch lemez közelébe kell­jen mennie.

Win­dow­son ezt a Szerkesztés -> Beál­lítá­sok -> Tel­jesít­mény menüpont­ban teheti meg. Macen egysz­erűen men­jen a Pho­to­shop CC -> Beál­lítá­sok -> Tel­jesít­mény menüpon­tra. Nav­igáljon a Mem­o­ry Usage (Memóri­a­használat) menüpon­tra. Moz­gas­sa a csúszkát a RAM-hoz­záférés növeléséhez.

A RAM sokkal gyorsab­ban elérhető, mint a merevle­mez. Fontol­ja meg a számítógépének nagy­obb memóriá­val való fris­sítését a Pho­to­shop tel­jesít­ményének növelése érdekében, ha a kar­colá­sos lemezelérés gyako­ri prob­lémává válik.

4. lépés: Adjon hozzá egy karcolólemezt vagy változtassa meg a karcolólemezt

Új nul­lázóle­mezt is hoz­záad­hat, ha van kül­ső merevle­meze vagy egy másik partí­ció­ja. Ehhez Win­dow­son a Szerkesztés -> Beál­lítá­sok -> Tel­jesít­mény menüpon­tot kell válasz­tani. Mac számítógépen men­jen a Pho­to­shop CC -> Beál­lítá­sok -> Tel­jesít­mény menüpont­ba. Nav­igáljon a Scratch Disks (Kar­colóle­mezek) menüpon­tra. Ebből a menüből választhat­sz egy új nullázólemezt.

Innen újra kell indí­tan­od a Pho­to­shopot, hogy a módosítás érvénybe lépjen.

Macen a Pho­to­shop indításakor a “Command+Click” bil­len­tyűkom­biná­ciót is meg­ny­omhat­ja, hogy manuálisan válass­zon új karcolólemezt.

Használhatok külső merevlemezt scratch lemezként a Photoshopban?

Ter­mészete­sen! A fen­ti lépésekkel bár­mi­lyen kül­ső merevle­mezt kiválaszthat a Pho­to­shop­ban scratch lemezként. Ne feled­je, hogy a merevle­mez speci­fiká­cióitól füg­gően csökken­het a tel­jesít­mény. Az USB‑C és Thun­der­bolt megha­jtók, különösen az SSD-knek nagy­on jól kell működniük.

A régeb­bi USB- és Firewire-megha­jtók las­san fog­nak tel­jesíteni, és valószínű­leg nem érdemes őket scratch-lemezként használni.

Egyéb megoldások a “scratch disk full” hibára

A számítógépen lévő hely fel­sz­abadítására vonatkozó szoká­sos tanác­sok itt is érvénye­sek. Ürítse ki a Kukát / Recy­cle Bin‑t, hogy eltávolít­sa a nem használt fájlokat. Töröl­je a nem szük­séges pro­gramokat. Win­dows alatt defrag­men­tál­hat­ja a merevle­mezt is. Zár­jon be min­den más meg­ny­i­tott fájlt, beleértve más Pho­to­shop képeket és pro­gramokat, hogy helyet szabadít­son fel.

Az is elő­for­dul­hat, hogy a fájl, amel­lyel dol­go­zik, egysz­erűen túl nagy. Kisebb fájlokkal dol­go­z­va kisebb valószínűséggel találkozhat a “scratch disk full” hibá­val. Gon­do­l­ja át, hogy valóban szük­ség van‑e arra, hogy ekko­ra kép­pel dol­goz­zon, és ha nem, tegye kiseb­bé a vás­zon­területet, hogy erő­for­rá­sokat szabadít­son fel.

Ha min­den más nem sik­erül, és a számítógépén folyam­atosan a kar­clemez prob­lémákkal találkozik, akkor a munká­ja talán már kinőtte a számítógépét. Kön­nyen lehet, hogy itt az ide­je, hogy a jobb tel­jesít­mény érdekében fris­sítse a számítógépét vagy MAC-jét, különösen, ha az már több mint 4 éves, és különösen nagy fájlokkal dol­go­zik. Vagy érdemes meg­fontol­ni egy olyan Pho­to­shop-alter­natívát, ame­lynek alac­sonyab­bak a rendszerkövetelményei.

Szólj hozzá!