60+ Photoshop billentyűparancsparancs Windows és Mac számára

A Pho­to­shop gyors­bil­len­tyűk drá­ma­ian fel­gy­orsíthatják a munkafolyam­a­tokat, miv­el rengeteg felada­tot végezhetünk el velük egy szem­pil­lan­tás alatt. Az Adobe Pho­to­shop több száz bil­len­tyűkom­biná­ció­val ren­delkezik. Ez a sza­kértők számára prak­tikus, de a kezdők számára nagy­on elret­ten­tő is. Szerenc­sére sok gyors­bil­len­tyűzet ugyanaz a Pho­to­shop­ban, mint más gyako­ri alkalmazásokban.

Kiválasz­tot­tuk a leg­fontosab­bakat Win­dows és Mac számítógépekre, és ebben az útmu­tatóban kiemeltük őket. Bár ezeknek a gyors­bil­len­tyűknek a meg­tan­ulása időbe telik, ez az idő jól befek­tetett idő, ha azt ter­vezi, hogy hossz­abb időt tölt a Pho­to­shop pro­gram­mal. Szó­val merüljünk el benne, és kezd­jük el!

A kép kred­it­pon­t­ja: Per­son Typ­ing on Wun­der­stock

Person typing a keyboard shortcut

Overview

Aktuális pixelek megtekintése

Mac: Cmd + Opt + 0
Win­dows: Ctrl + Alt + 0

Ez a pho­to­shop gyors­bil­len­tyű egyetlen pix­el szin­tjére nagyít. Remekül használ­ható, ha egy fényképet a lehető legközeleb­bi szin­ten szeretne megvizs­gál­ni, vagy finom beál­lítá­sokat szeretne végezni.

Képernyőre illesztés

Mac: Cmd + 0
Win­dows: Ctrl + 0

Szeretne vis­sza­zoomol­ni, hogy a tel­jes képet láthas­sa a képernyőn? Nyom­ja meg a bil­len­tyűzeten a Cmd/Ctrl + 0 bil­len­tyűt, hogy a tel­jes képet a képernyőre illessze.

Váltás a képernyő módok között

Mac: F
Win­dows: F

Ez a gyors­bil­len­tyű hasznos, ha véletlenül elveszíti az eszköztárakat, és nem talál­ja őket.

Nagyítás parancsikon

Mac: Cmd + +
Win­dows: Ctrl + +

Ezzel a bil­len­tyű­parancc­sal gyor­san ráközelí­thet és megvizs­gál­hat­ja a részleteket.

Kicsinyítés parancsikon

Mac: Cmd + -
Win­dows: Ctrl + -

Ezzel a Pho­to­shop gyors­bil­len­tyűv­el kön­nyedén vis­sza­zoomol­hat.

A rétegpanel megjelenítése és elrejtése

Win­dows: F7
Mac: F7

A Rétegek pan­el gyors meg­je­lenítéséhez és elre­jtéséhez nyom­ja le az F7 bil­len­tyűt a bil­len­tyűzeten. Ezzel a Chan­nels és Paths pan­elek is meg­je­lení­thetők és elre­j­thetők, miv­el ezek együtt van­nak csoportosítva.

Lapozás a rétegek között

Mac: Option [ ]
Win­dows: Alt [ ]

A rétegek gyors gör­getéséhez tart­sa leny­om­va az Alt/Option bil­len­tyűt, és a bal és jobb oldali záró­je­les bil­len­tyűkkel [ ] görgessen: a jobb oldali felfelé, a bal oldali lefelé. Kezd­je el legú­jabb pro­jek­tjét szinte pil­lana­tok alatt ezzel a hasznos gyors­bil­len­tyűv­el, ame­ly azon­nal egy új réteget és párbeszéd­pan­elt dob fel.

Új réteg hozzáadása

Mac: Ctrl + Új réteg ikon
Win­dows: Cmd + Új réteg ikon

Az új réteg paranc­sikon elsajátítása gyerekjáték, így ha már készen áll­sz, hogy egy réteget dobj be mögé, min­denkép­pen használd ezt a parancsikont.

Picture in Picture

Képhite­lesítés: Kép a kép­benWun­der­stock

Egy réteg kitöltése

Mac: Alt + Back­space (előtér­ben) vagy Cmd + Back­space (hát­tér­ben)
Win­dows: Alt + Delete (előtér­ben) vagy Ctrl + Delete (hát­tér­ben)

Ez a vezér­lő egy üres réteget utá­na kitölt az aktuális előtér- vagy háttérszínnel.

Üres réteg a legelejére

Mac: Cmd + Alt + Shift + E
Win­dows: Ctrl + Alt + Shift + E

Szúrj be egy új, üres réteget a halom leg­ele­jére, válaszd ki, és a fen­ti parancc­sal lapítsd le a képen belüli rétegeket, hogy élesítsd az ered­ményt. Ez a kép lapí­tott vál­toza­tát adja az új rétegbe, de a hal­mo­zott rétegeket is érin­tetlenül hagyja.

Az összes meglévő réteg összevonása

Mac: Cmd + Shift + E
Win­dows: Ctrl + Shift + E

Ezzel a vezér­lőv­el az összes meglévő réteget egyesí­theti egyetlen új réteg létre­hozásához. Vigyázat! Ha egysz­er össze­olvad­tak, rend­kívül nehéz szétválasz­tani őket.

Rétegek egyesítése egyetlen réteggé

Mac: Cmd + Alt + E
Win­dows: Ctrl + Alt + E

Amint kijelölte a rétegeit, ezzel a parancc­sal egyesí­theti őket egyetlen réteggé. Ahhoz, hogy ezeket összevon­tan, új rétegként tek­intse meg, egysz­erűen adja hoz­zá a Shift módosítóból. Ez akkor előnyös, ha a későb­biek­ben módosítá­sokat kell végeznie.

Új réteg létrehozása egy jelenlegi rétegből

Mac: Cmd + J
Win­dows: Ctrl + J

Ezzel a parancc­sal új réteget hozhat létre egy aktuális rétegből. Bony­olult­nak hangzik? Próbál­ja ki!

Új réteg kivágással

Mac: Cmd + Shift + J
Win­dows: Ctrl + Shift + J

Ahogyan a másolás­sal új réteget hoz létre, ez a parancs is egy új réteget hoz létre a kijelölt képterületet tar­tal­mazó réteggel. Az egyetlen különb­ség a kivágá­son keresztül az, hogy a kijelölt képrés­zletet eltávolít­ja az ere­de­ti képből.

Réteg felhozása a halom tetejére

Mac: Cmd + Shift + ]
Win­dows: Ctrl + Shift + ]

Itt a Pho­to­shop­ban a kívánt réteget áthe­lyezheti a képhalom csúc­sára, amel­lyel éppen dolgozik.

Photo Editing on Computer

Képhite­lesítés: Fotósz­erkesztés számítógépenWun­der­stock

Réteg elküldése a verem aljára

Mac: Cmd + Shift + [
Win­dows: Ctrl + Shift + [

Igen, ez elég­gé magától értetődő. Pon­tosan ugyanazt teszi, mint a fen­ti parancs, de az ellenkező irányba.

Réteg előretolása

Mac: Cmd + ]
Win­dows: Ctrl + ]

Ezzel a Pho­to­shop gyors­bil­len­tyűv­el bárme­lyik kijelölt képet előre húzhatja.

Réteg visszaküldése

Mac: [
Windows: [

abban az eset­ben, ha úgy dön­tesz, hogy meg­gon­do­lod mag­ad, bár­mikor kijelöl­heted a képet, és vis­sza­küld­heted a halom hátuljára.

Több réteg duplikálása

Mac: Shift + Cmd + C
Win­dows: Shift + Ctrl + C

Raj­zoljon kijelölést, majd ezzel a parancc­sal veg­ye át az egyes rétegeket a vágólapra, nem pedig egysz­erűen az aktuális réteg kijelölését.

Rétegtervezés szerkesztése

Mac ÉS Win­dows: Kat­tintson duplán a rétegre

Gyors hoz­záférés a ter­vezővezér­lőkhöz, például a Drop Shad­ow, a Bev­el & Emboss és a Col­or Over­lay (színátfedés) funkcióhoz.

Újra kijelölés

Mac: Cmd + Shift + D
Win­dows: Ctrl + Shift + D

Ez tény­leg egy nagysz­erű parancs arra az ese­tre, ha véletlenül elkat­tin­tasz egy szeg­men­stől. Ha meg­ny­om­ja ezeket a bil­len­tyűket, akkor az adott szeg­mens pil­lana­tok alatt újra ki lesz választva.

Kijelölés invertálása

Mac: Cmd + Shift + I
Win­dows: Ctrl + Shift + I

Objek­tumok kijelölése egy előre kiválasz­tott kép körül. Így a fő fókuszpon­ton dol­go­zhat­sz anélkül, hogy elveszítenéd azt.

Réteg átlátszóságának betöltése választásként

Mac: Cmd + kat­tintson a réteg miniatűrjére
Win­dows: Ctrl + kat­tintson a réteg miniatűrjére

Jelöl­je ki a réteg min­den egyes nem átlát­szó vagy nem maszkolt régióját.

Toll választás

Mac: Shift + F6
Win­dows: Shift + F6

Lágyít­ja a választás széleit a kiválasz­tott pix­elek és a környező területeket érin­tő átmenet létrehozásával.

Nyissa meg a Select & Mask (Refine Edge) párbeszédpanelt

Mac: Cmd + Alt + R
Win­dows: Ctrl + Alt + R

Az összetett ele­mek kivágása gyerekjáték a Kijelölés és maszkolás segítségével.

Computer Photographer Photo

Kép hitel: Com­put­er Pho­tog­ra­ph­er Pho­to on Wun­der­stock

Válassza ki az összes réteget

Mac: Cmd + Opt + A
Win­dows: Ctrl + Alt + A

Remek parancs min­den olyan alka­lom­ra, amikor min­dent szinkro­n­ba kell hoznod.

Alsó réteg kijelölése

Mac: ,
Windows: ,

Ezzel kiválaszthat­ja az alsó réteget a Rétegek pan­e­len. Mac: . Ez a fel­ső réteget választ­ja ki a Rétegek panelen.

A kijelölés megszüntetése a kijelölési területen

Mac: Opt + húzás
Win­dows: Alt + húzás

Ha éles­ben kell egy adott terület kijelölését megszün­tet­ni, akkor nyom­ja le ezeket a bil­len­tyűket, majd húz­za az egeret.

A metszett hely kivételével minden kijelölés megszüntetése

Mac: Shift + Opt + húzás
Win­dows: Shift + Alt + húzás

abban az eset­ben, ha nem szeretne egy terület kijelölését megszün­tet­ni, használ­hat­ja ezt a gyors­bil­len­tyűt, hogy meg­bi­zonyosod­jon arról, hogy arra kat­tint, amire szeretne.

Az egész kép kijelölésének megszüntetése

Mac: Cmd + D
Win­dows: Ctrl + D

Ha ki kell lép­ned a kép­ből, akkor ezzel a Pho­to­shop gyors­bil­len­tyűv­el szün­te­th­eted meg a kijelölést min­daz­zal, amire rákattintottál.

Keresse meg a méretezési fogantyúkat

Mac: Cmd + T, majd Cmd + 0
Win­dows: Ctrl + T, majd Ctrl + 0

Amikor egy réteget vagy kijelölést illesztünk be egy Pho­to­shop-képbe, és az nagy­obb, mint az aktuális kép, nehéz lehet meg­talál­ni a méretezési fogan­tyúkat. Ez a vezér­lő a Tran­sz­for­má­ciót választ­ja, és úgy méretezi a képet az ablakon belül, hogy a méretezési fogan­tyúk láthatóvá váljanak.

Kijelölés áthelyezése

Mac: Space­bar + Mar­quee eszköz
Win­dows: Space­bar + Mar­quee eszköz

Szeretne kön­nyen áthe­lyezni egy választást? Egysz­erűen válassza a Mar­quee eszközt, és tart­sa leny­om­va a szóköz bil­len­tyűt. Foly­tas­sa ezt addig, amíg a kijelölés a megfelelő helyre nem kerül.

Mentés az internetre

Mac: Cmd + Shift + Opt + S
Win­dows: Ctrl + Shift + Alt + S

Elég­gé magától értetődő, de ha nem szeretnéd az egeret elég sok alter­natívára ráhúzni, használd ezt a Pho­to­shop gyors­bil­len­tyűt a billentyűzetedre.

Photo Editing on Laptop

Képhite­lesítés: Fotósz­erkesztés lap­to­ponWun­der­stock

Zárja be az összes megnyitott fájlt az aktuális kép kivételével

Mac: Cmd + Alt + P
Win­dows: Ctrl + Alt + P

Takarítsd el pil­lana­tok alatt a munkaterület­edet anélkül, hogy kézkram­puszt kap­nál a sok keresztre kattintástól.

Zárja be, és menjen a Hídra

Mac: Cmd + Shift + W
Win­dows: Ctrl + Shift + W

Ahogy a neve is mutat­ja, ez bezárhat­ja a felvételt, majd meg­nyithat­ja az Adobe Bridge-et, ahol kiválaszthat­ja a következő fájlt, amin dol­go­zni szeretne.

Szintek

Mac: Cmd + L
Win­dows: Ctrl + L

A képek megtek­in­tésekor gyakran fog­ja használ­ni a Fokoza­tok mezőt. Spóroljon időt ezzel a Pho­to­shop gyors­bil­len­tyűv­el. Mac: Cmd + T Win­dows: T: Ctrl + T Ez a parancs meg­ny­it­ja a Pho­to­shop Szabad tran­sz­for­má­ció eszközét, amel­lyel egy kép méretét módosíthat­ja, elfor­gath­at­ja és fer­dí­theti egy húzható körvonallal.

Görbék

Mac: Cmd + M
Win­dows: Ctrl + M

Ezzel a Pho­to­shop gyors­bil­len­tyűv­el gyor­san szerkesz­theti a Gör­béket egy képen.

Mac: Cmd + B
Win­dows: Ctrl + B

Ez a tökéletes Pho­to­shop gyors­bil­len­tyű a saját képeid szín­e­gyen­sú­lyá­nak szerkesztéséhez.

Színárnyalat/telítettség

Mac: Cmd + U
Win­dows: Ctrl + U

Ez a két hatékony Pho­to­shop-eszköz segít a szín­e­gyen­sú­lyi kon­flik­tus­ban, és csökken­ti az átfedések mennyiségét.

Desaturate

Mac: Cmd + Shift + U
Win­dows: Ctrl + Shift + U

A színes képet szürkeárnyalatos értékekké alakít­ja át, a képet pon­tosan ugyan­ab­ban a szín­stílus­ban hagyva.

Az egyes csatornák kijelölése

Mac: Cmd + 3 (piros), 4 (zöld), 5 (kék)
Win­dows: Ctrl + 3 (piros), 4 (zöld), 5 (kék)

A Pho­to­shop Chan­nels segít­ségév­el történő kijelölés sokkal egysz­erűb­bé teszi a bony­olult objek­tum hát­tér­ből való kiszűrését, mint más eszközök használatá­val. Ennek a Pho­to­shop gyors­bil­len­tyűnek a használa­ta pedig sokkal egysz­erűb­bé teszi a folyamatot.

Szín kiválasztása egy képből

Mac: Opt + ecset eszköz
Win­dows: Alt + ecset eszköz

Ha Pho­to­shop ecset­tel dol­go­zunk, akkor is, ha egy színt szeretnénk egy képről mintázni, a Szem­ceruza eszközre való kat­tin­tás helyett egysz­erűen tart­suk leny­om­va az Alt vagy az Option bil­len­tyűt az idei­glenes váltáshoz. Ezután enged­je el, hogy vis­sza­tér­jen az Ecset eszközre.

Ecsetméret növelése vagy csökkentése

Mac: ]/[
Windows: ]/[

Az ecset méretének megfelelő beál­lítása a Pho­to­shop egyik leg­fontosabb aspek­tusa. Ezzel a vezér­lőv­el megteheted.

Kitöltés

Mac: Shift + F5
Win­dows: Shift + F5

Akár az előtér színév­el, akár egy kiválasz­tott elren­dezés­sel szeretné kitöl­teni a kijelölést, ezzel a Pho­to­shop gyors­bil­len­tyűv­el gyor­san rátalál­hat a feladatra.

Alapértelmezett előtér/háttérszín

Mac: D
Win­dows: D

Kife­jezetten hasznos maszkoláshoz, Gyor­san vált­son fekete-fehérre az előtér- és háttérszínhez.

Váltás az előtér/háttér színek között

Mac: X
Win­dows: X

váltás két szín között anélkül, hogy a kur­zort le kel­lene lőnie a képről.

Ecset keménységének növelése vagy csökkentése

Mac: }/
Windows: /{

Az ecsetkeménység ugyanolyan fontos, ezért ezzel a gyors­bil­len­tyűv­el állítha­tod be a megfelelőt.

Előző/következő ecset

Mac: ‚/.
Windows: .

Spóroljon időt és zavaró körülményeket, ha ezekkel az egysz­erű paranc­sokkal gyor­san mozoghat a szá­mos ecset között.

Első/utolsó ecset

Mac:
Windows:

Ha nincs szük­sége arra, hogy a ren­delkezésre álló ecsetek tel­jes választékán keresztül mozogjon, ezekre a paranc­sokra kat­tint­va vis­sza­térhet az ele­jére vagy a végére.

Airbrush opció váltása

Mac: Shift + Select + P
Win­dows: Shift + Alt + P

Ezzel a hasznos gyors­bil­len­tyűv­el szimulál­hat­ja a fes­tés per­me­tezését a Pho­to­shop Air­brush eszközével.

Automatikus tónus

Mac: Shift + Cmd + L
Win­dows: Shift + Ctrl + L

Automatikus kontraszt

Mac: Opt + Shift + Cmd + L
Win­dows: Alt + Shift + Ctrl + L

Automatikus szín

Mac: Shift + Cmd + B
Win­dows: Shift + Ctrl + B

Egy gyors javítás után egy fotóhoz? Bár nem meg­bízható gyó­gymó­dok, ezek az eszközök gyakran megérnek egy lépést a saját képeid automatikus javítására.

Objektív korrekció

Mac: Shift + Cmd + R
Win­dows: Shift + Ctrl + R

A kam­era mindig hazudik, különösen ott, ahol a lencse torzítása is benne van. A lenc­seko­r­rek­ciós szűrőv­el csökken­theti a hordó­torzítás, a tűpár­na­torzítás és a vignettálás hatását.

Adaptív nagylátószög

Mac: Kiválasztás + Shift + Cmd + A
Win­dows: Kiválasztás + Shift + Ctrl + A

A nagylátószögű objek­tívek saját torzítá­sokkal járhat­nak, és a Pho­to­shop tar­tal­maz egy szűrőt erre a cél­ra. A Flex­i­ble Wide Angle szűrőv­el gyor­san kiegye­nesí­thetjük a panorá­maképeken, illetve a hal­szem- és nagylátószögű objek­tívekkel készített fényképeken gör­bének tűnő vonalakat.

Camera Raw szűrő

Mac: Shift + Cmd + A
Win­dows: Shift + Ctrl + A

A Pho­to­shop régi verz­ióinál az Adobe Cam­era Raw‑t külön pro­gramként kell fut­tat­ni. A Pho­to­shop CC-ben azon­ban szűrőként érhető el, így lehetővé teszi, hogy bár­mi­lyen kép­tí­pu­son rom­bolás­mente­sen alka­lmaz­zunk kom­plex beállításokat.

Tartalomtudatos méretezés

Mac: Cmd + Shift + Select + C
Win­dows: Ctrl + Shift + Alt + C

Méretezd a képet a ked­venc nemzete­dre ezzel a szu­per­gy­ors Pho­to­shop gyorsbillentyűvel.

Tartalomérzékeny mozgatás

Mac: Shift + J
Win­dows: Shift + J (az eszközök közöt­ti váltás)

A Pho­to­shop CC legú­jabb tar­talomérzéke­ny eszköze lehetővé teszi az objek­tumok moz­gatását a fényképen, és intel­li­gens módon kitölti a hiányokat ott, ahol koráb­ban voltak.

Vágómaszk létrehozása

Mac: Cmd + Opt + G
Win­dows: Ctrl + Alt + G

Fan­tasztikus mód­ja annak, hogy az árnyékok és árnyékolá­sok ott marad­janak, ahová tar­toz­nak, a vágó­maszk eszköz egysz­erű, mégis hasznos.

Blending módok

Mac: Shift + + Vagy
Win­dows: Shift + + vagy

A Pho­to­shop szá­mos kev­erési mód­dal ren­delkezik a menő effek­tek elkészítéséhez. Ezzel a vezér­lőv­el végigjárhat­ja az egyes módokat.

Fekete-fehér párbeszédpanel

Mac: Shift + Cmd + Select + B
Win­dows: Shift + Ctrl + Alt + B

Gyorsít­sa fel a színes fényképek fekete-feketévé alakításá­nak folya­matát ezzel a Pho­to­shop gyors­bil­len­tyűv­el, ame­ly meg­ny­it­ja a fekete-fekete beál­lítás párbeszédpanelt.

Képméret módosítása

Mac: Cmd + Opt + I
Win­dows: Ctrl + Alt + I

Állít­sa be a kép­méreteket kön­nyedén ezzel a gyors és egysz­erű gyorsbillentyűvel.

A szöveg méretének növelése vagy csökkentése 2pts

Mac: Cmd + Shift + >/<
Win­dows: Ctrl + Shift + >/<

Játss­zon a szöveg­gel a Pho­to­shop­ban, és ezzel a parancc­sal vál­toz­tas­sa meg a méretét 2pttal.

A szöveg méretének növelése vagy csökkentése 10pts

Mac: Cmd + Option + Shift->/<
Win­dows: Ctrl + Alt + Shift + >/<

Ez a Pho­to­shop gyors­bil­len­tyű ugyanú­gy működik, mint a fen­ti parancs, de 2pts helyett 10pts-tal.

A kerning vagy a követés növelése vagy csökkentése

Mac: Opt + jobbra/balra nyíl
Win­dows: Alt + jobbra/balra nyíl

Ezzel a prak­tikus bil­len­tyű­parancc­sal állíthat­ja be a szöveg távol­ságát a Photoshopból.

Szöveg igazítása balra/középre/jobbra

Mac: Cmd + Shift + L/C/R
Win­dows: Ctrl + Shift + L/C/R

egy fan­tasztikus mód­ja annak, hogy a szöveg igazításá­val ját­szadoz­zunk, ez a Pho­to­shop gyors­bil­len­tyű lehetővé teszi, hogy azon­nal megtehessük.

Kiválasztás megjelenítése/elrejtése a kiválasztott típuson

Mac: Cmd + H
Win­dows: Ctrl + H

Gyorsít­sa fel a típu­son lévő ele­mek kiválasztásá­nak folya­matát ezzel a kön­nyen meg­j­e­gyezhető gyorsbillentyűvel.

Bónusz: Hogyan hozzon létre saját billentyűparancsikonokat a Photoshopban?

A Pho­to­shop CS meg­je­lenése óta már szinte min­den­hez ren­del­hetünk bil­len­tyű­paranc­sot az alka­lmazás­ban, a menü­sor opcióitól és vezér­lőele­meitől kezdve a palet­tákon és palet­taválasztá­sokon át a szűrőkig, kor­rek­ciós rétegekig, eszközökig vagy bár­mi­hez, amit csak szeretnénk! Még az Adobe által a Pho­to­shop­ba beépített alapértelmezett gyors­bil­len­tyűk bárme­lyikét is módosíthat­ja! Ha Ön az a faj­ta ember, aki szereti a dol­go­kat a saját stílusához igazí­tani, vagy egysz­erűen csak gyorsabb munkavégzésre vágyik, akkor min­denkép­pen érdemes meg­néznie ezt a fan­tasztikus funkciót.

A következőket kell tennie:

 1. Válassza a Szerkesztés > Bil­len­tyű­paranc­sok menüpontot.
 2. Válassza ki a bil­len­tyű­paranc­sok és menük párbeszéd­pan­el tete­jén talál­ható, létre­ho­zott menüben a gyorsbillentyűket.
 3. Válass­zon ki egy adott paranc­sikont a következő lehetőségek közül: 
  • Alka­lmazás: Lehetővé teszi a bil­len­tyű­paranc­sok testresz­abását a menü­sor­ban lévő dol­gok eléréséhez.
  • Pan­el: Lehetővé teszi a bil­len­tyű­paranc­sok testresz­abását a pan­el menük­ben lévő dol­gok eléréséhez.
  • Eszközök: Lehetővé teszi az eszköztár­ban lévő eszközökhöz tar­tozó bil­len­tyű­paranc­sok testreszabását.
  • Fela­dat­tér: Lehetővé teszi a Con­tent-Aware Fill és a Select and Mask munkaterületek bil­len­tyű­paranc­sainak testreszabását.
 4. Válassza ki a gör­ge­th­ető lista paranc­sikon oszlopából azt a paranc­sikont, ame­lyet módosí­tani szeretne.
 5. Adjon meg egy új gyorsbillentyűparancsot.
 6. Kat­tintson a Beál­lítás men­tése gom­bra, amikor befe­jezte az összes új paranc­sikon megadásá­nak befejezését

Ha a bil­len­tyű­parancs már egy másik paranc­shoz vagy alka­lmazáshoz van hoz­záren­delve a cso­port­ból, hibaüzenet jelenik meg. Kat­tintson az Elfo­gadom gom­bra a paranc­sikon hoz­záren­deléséhez az új vezér­lőhöz vagy eszközhöz, és töröl­je a koráb­ban hoz­záren­delt paranc­sikont. Miután újra hoz­záren­delte a paranc­sikonokat, a Vál­tozá­sok vis­sza­vonása gom­bra kat­tint­va vis­szafordíthat­ja a váltást az Elfo­gadás és a Vis­zonyítás­ba helyezés gom­bra kat­tint­va egy másik paranc­shoz vagy eszközhöz ren­del­heti az új parancsikonokat.

Szólj hozzá!