Hogyan tükrözhet egy képet a Wordben

Valószínű­leg tisztában vagy vele, hogy a Pho­to­shop­ban külön­böző fotó­ma­nip­ulá­ciós tech­nikákat végezhet­sz (például egy képet meg­fordíthat­sz). De gon­do­lt már arra, hogy ugyanezt a folyam­a­tot a Microsoft Word­ben is elvégezheti? Bár a Word megle­hetősen kor­lá­to­zott kép­sz­erkesztési lehetőségeket kínál, van néhány kevés­bé ismert funkció, ame­lyekkel lenyűgöző tükörkép-effek­tust hozhat létre anélkül, hogy más alka­lmazá­sokat kel­lene letöltenie 

Hogyan kell vektorizálni egy képet

Ha vek­torképre gon­dol, először az Adobe Illus­tra­tor jut eszébe. Ezt a pro­fesszionális grafikai szoftvert szinte min­den ter­vező használ­ja a Földön, és kissé ijesztőnek tűn­het min­den új fel­használó számára, aki meg akar tan­ul­ni néhány alapvető felada­tot, például azt, hogyan kell vek­tor­izál­ni egy képet. 

Adobe XD software screenshot

Mi az Adobe XD és mire használják?

Próbál­ta már az Adobe XD‑t? Az alka­lmazás a ter­vezőóriás alka­lmazásc­so­magjá­nak része. Olyan igényt elégít ki, ame­lyet koráb­ban olyan kiegészítő eszközök töltöt­tek be, mint a Sketch és a Fig­ma. Az Adobe nagy ügyfélkörének köszön­hetően azon­ban az XD életképes lehetőségnek bizonyul.

Itt meg­néz­zük, hogy pon­tosan mi is az Adobe XD — és mi nem -, hogy segít­sünk felfedezni, hogy érdemes‑e kutat­ni ezt az eszközt. Akár már el van ragad­tat­va az Adobe XD-től, és töb­bet szeretne meg­tudni róla, akár más eszközök előnyeit és hátrányait mér­legeli, hasznos bevezetőt adunk, hogy megkön­nyít­sük a döntést. 

Hogyan fordítsunk meg egy képet Photoshopban

A Pho­to­shop egy nagy tel­jesít­ményű kép­sz­erkesztő eszköz, ame­ly nem a kön­nyű használatáról, hanem a fejlett funkcióiról ismert. Nem cso­da, hogy sok új fel­használó­nak gon­dot okoz, hogy rájöjjön, hogyan végezzen el olyan alapvető felada­tokat, mint a képek átlapolása. Ez az útmu­tató pon­tosan meg­mu­tat­ja, hogyan lehet egy képet meg­fordí­tani a Pho­to­shop­ban. Ne aggódj — nem te vagy az egyetlen, aki nem

Hogyan lehet nagyítani a Photoshopban

Ha komolyabb szerkesztést végez a Pho­to­shop­ban, egy bizonyos pon­ton nagyí­tani akar majd, hogy közeleb­bről meg­nézhesse a dol­go­kat. Ez különösen igaz a klónozás és a gyó­gyítás eszközeinek használatakor. Akár a Pho­to­shop CC 2020, akár a Pho­to­shop CC 2018, akár a Pho­to­shop bárme­ly más verz­ióját használ­ja, a lépések ugyana­zok. Íme, hogyan lehet nagyí­tani és kic­sinyíteni a Pho­to­shop­ban. Hogyan nagyíthatunk be és kic­sinyí­thetünk a bil­len­tyű­paranc­sok segít­ségév­el A Photoshop

Hogyan javítható a “Smart Object Must be Rasterized First” a Photoshop & Photopea alkalmazásban?

Ha új a Pho­to­shop vagy a Pho­to­pea használatában, akkor az aláb­bi hibák valame­lyike zavar­ba ejtheti: “az intel­li­gens objek­tu­mot először rasz­ter­izál­ni kell”, “az intel­li­gens objek­tu­mot rasz­ter­izál­ni kell” vagy “ezt az intel­li­gens objek­tu­mot a foly­tatás előtt rasz­ter­izál­ni kell” Függetlenül a hiba pon­tos meg­fo­gal­mazásától, ezek mind ugyanazt jelen­tik. Az aláb­bi­ak­ban meg­tudhat­ja, miért for­dul elő ez a gyako­ri hiba, és hogyan rasz­ter­izál­hat­ja az intel­li­gens objek­tumokat, hogy kijavít­sa a prob­lémát, és vis­sza­térhessen a szerkesztéshez. 

Adobe Photoshop Torrent: Mit kell tudni 2021-ben

Szó­val, Pho­to­shop tor­rentet kere­sel? Nem vagy egyedül. Az Adobe Pho­to­shop mag­as ára és a fizetési lehetőségek hiánya (nem min­denk­inek van hitelkár­tyá­ja) miatt az egyik leg­nép­sz­erűbb letöltés az olyan tor­ren­toldalakon, mint a The Pirate Bay. Ebben a cikkben bemu­tatjuk a legjobb helyeket, ahol 2021-ben Pho­to­shop tor­renteket talál­hat, a tor­rentezés lehet­séges hátrányait (beleértve a víru­sok elk­erülését), valamint egyéb tippeket a Pho­to­shop ingyenes letöltéséhez. Kiemelt kép: The Focal Project által készített szoftver­letöltés

Person typing a keyboard shortcut

60+ Photoshop billentyűparancsparancs Windows és Mac számára

A Pho­to­shop gyors­bil­len­tyűk drá­ma­ian fel­gy­orsíthatják a munkafolyam­a­tokat, miv­el rengeteg felada­tot végezhetünk el velük egy szem­pil­lan­tás alatt. Az Adobe Pho­to­shop több száz bil­len­tyűkom­biná­ció­val ren­delkezik. Ez a sza­kértők számára prak­tikus, de a kezdők számára nagy­on elret­ten­tő is. Szerenc­sére sok gyors­bil­len­tyűzet ugyanaz a Pho­to­shop­ban, mint más gyako­ri alkalmazásokban.

Kiválasz­tot­tuk a leg­fontosab­bakat Win­dows és Mac számítógépekre, és ebben az útmu­tatóban kiemeltük őket. Bár ezeknek a gyors­bil­len­tyűknek a meg­tan­ulása időbe telik, ez az idő jól befek­tetett idő, ha azt ter­vezi, hogy hossz­abb időt tölt a Pho­to­shop pro­gram­mal. Szó­val merüljünk el benne, és kezd­jük el!

A kép kred­it­pon­t­ja: Per­son Typ­ing on Wun­der­stock

Az Adobe Genuine Software Integrity Service letiltása

Az Adobe a legú­jabb ter­mékeiv­el beépíti az Adobe Gen­uine Soft­ware Integri­ty Ser­vice szol­gál­tatást. A támo­gatás alapvetően a kalózkodás vis­sza­s­zorítására és annak ellenőrzésére készült, hogy a való­di szoftverekért fizetnek. Időnként azon­ban elő­for­dul­hat, hogy az Adobe Gen­uine Soft­ware Integri­ty Ser­vice prob­lémákat okoz a Mac vagy Win­dows számítógépén, még abban az eset­ben is, ha érvényes máso­la­tokkal ren­delkezik az Adobe ter­mékek­ből. Itt van, hogyan javíthat­ja meg.